Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of 3 over 5 end exponent plus open parentheses x minus 3 close parentheses to the power of negative 2 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis backslash open curly brackets 3 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets end style

  3. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis backslash open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi Vậy tập xác định

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Vậy tập xác định begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG