Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là số vô tỉ nên điều kiện xác định của hàm số đã cho là: . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là

 là số vô tỉ nên điều kiện xác định của hàm số đã cho là: .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là

1

Câu hỏi tương tự

Cho , , là các số thực dương thỏa mãn , , . Tính giá trị .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG