Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log open parentheses 4 x squared minus 9 close parentheses end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 3 over 2 semicolon 3 over 2 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 over 2 right square bracket union left square bracket 3 over 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon minus 3 over 2 close parentheses union open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open square brackets negative 3 over 2 semicolon 3 over 2 close square brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK:

ĐK: begin mathsize 18px style 4 x squared minus 9 greater than 0 left right double arrow x element of end stylebegin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon minus 3 over 2 close parentheses union open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG