Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis 4 minus 3 x minus x squared right parenthesis to the power of negative 2019 end exponent
 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets negative 4 semicolon 1 close curly brackets

  2. straight real numbers

  3. open square brackets negative 4 semicolon 1 close square brackets

  4. open parentheses negative 4 semicolon 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là hàm số lũy thừa có số mũ nguyên âm nên điều kiện xác định là Vậy tập xác định của hàm số là

y equals left parenthesis 4 minus 3 x minus x squared right parenthesis to the power of negative 2019 end exponent  là hàm số lũy thừa có số mũ nguyên âm nên điều kiện xác định là 4 minus 3 x minus x squared not equal to 0 left right double arrowopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x not equal to 1 end cell row cell x not equal to negative 4 end cell end table close

Vậy tập xác định của hàm số là D equals straight real numbers backslash open curly brackets negative 4 semicolon 1 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG