Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

Tập xác định của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) xác định ⇔ x 2 − 2 x − 3 > 0 ⇔ x ∈ ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 3 ; + ∞ ) Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D = ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 3 ; + ∞ )

Hàm số  xác định 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức f(x) = ( x 3 − 3 x + 2 ) − 3 − 2 x ​ xác định với

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG