Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = lo g 2021 ​ ( x − 3 ) là

Tập xác định của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Điều kiện x − 3 > 0 ⇔ x > 3 Tập xác định D = ( 3 ; + ∞ )

Chọn D

Điều kiện 

Tập xác định 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG