Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = lo g 2021 ​ ( x − 3 ) là

Tập xác định của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Điều kiện x − 3 > 0 ⇔ x > 3 Tập xác định D = ( 3 ; + ∞ )

Chọn D

Điều kiện 

Tập xác định 

4

Câu hỏi tương tự

Biểu thức f(x) = ( x 3 − 3 x + 2 ) − 3 − 2 x ​ xác định với

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG