Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 fraction numerator 3 minus x over denominator 2 x end fraction end style

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis 0 semicolon 3 right square bracket end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon 3 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Vậy chọn đáp án C.

Điều kiện: 

begin mathsize 18px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator 3 minus x over denominator 2 x end fraction greater than 0 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x element of open parentheses 0 semicolon 3 close parentheses end cell row cell x not equal to 0 end cell end table close end cell row cell 2 x not equal to 0 end cell end table close left right double arrow x element of open parentheses 0 semicolon 3 close parentheses end style

Vậy chọn đáp án C.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG