Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis x minus 3 right parenthesis to the power of 1 third end exponent là :
 

  1. left square bracket 3 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses

  3. straight real numbers backslash open curly brackets 3 close curly brackets

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số là hàm lũy thừa với số mũ không nguyên. Điều kiện xác định: . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là .

Hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis x minus 3 right parenthesis to the power of 1 third end exponent  là hàm lũy thừa với số mũ không nguyên.

Điều kiện xác định: x minus 3 greater than 0 left right double arrow x greater than 3 . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D equals left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis .

2

Câu hỏi tương tự

Tất cả nguyên hàm của một hàm số là: A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG