Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style y space equals space log subscript 5 space left parenthesis x squared space minus space 3 x space minus 4 right parenthesis end style 

  1. left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 space right parenthesis space union space left parenthesis space 4 semicolon plus infinity space right parenthesis

  2. begin mathsize 16px style left square bracket negative 1 semicolon 4 space right square bracket end style

  3. left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 space right parenthesis space union space left square bracket space 4 semicolon plus infinity space right parenthesis

  4. begin mathsize 16px style left parenthesis space minus 1 semicolon 4 space right parenthesis end style

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG