Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses x minus 1 close parentheses to the power of 1 fifth end exponent là
 

  1. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  2. left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên điều kiện xác định của hàm số là . Vậy tập xác định của hàm số là .

1 fifth not an element of straight real numbers  nên điều kiện xác định của hàm số là x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 1 .

Vậy tập xác định của hàm số là left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG