Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of 3 over 5 end exponent plus left parenthesis x minus 3 right parenthesis to the power of negative 2 end exponent là :
 

  1. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets

  2. D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets

  3. D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets

  4. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi : Vậy

Hàm số y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of 3 over 5 end exponent plus left parenthesis x minus 3 right parenthesis to the power of negative 2 end exponent  xác định khi  : 

Vậy D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG