Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of 1 third end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style D equals open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG