Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of 1 third end exponent là
 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets 5 over 3 close curly brackets

  2. straight real numbers

  3. open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses

  4. left square bracket 5 over 3 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số có số mũ không nguyên nên hàm số xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số là .

Vì hàm số y equals open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of 1 third end exponent  có số mũ không nguyên nên hàm số xác định khi 3 x minus 5 greater than 0 left right double arrow x greater than 5 over 3 .

Vậy tập xác định của hàm số y equals open parentheses 3 x minus 5 close parentheses to the power of 1 third end exponent  là open parentheses 5 over 3 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG