Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of negative 3 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style D equals open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là số nguyên âm nên điều kiện là

begin mathsize 18px style negative 3 end style  là số nguyên âm nên điều kiện là begin mathsize 18px style x squared minus 3 x plus 2 not equal to 0 left right double arrow x element of straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG