Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses x squared minus 7 x plus 10 close parentheses end style là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 2 semicolon 5 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket union left square bracket 5 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style open square brackets 2 semicolon 5 close square brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định Vậy tập xác định của hàm số đã cho là

Hàm số xác định

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses end style

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG