Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 x minus x squared close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent end style

  1. begin mathsize 16px style straight real numbers backslash left curly bracket 0 semicolon 2 right curly bracket end style

  2. begin mathsize 16px style left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis end style

  3. begin mathsize 16px style straight real numbers end style

  4. begin mathsize 16px style T equals left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên điều kiện xác định của hàm số là Vậy tập xác định của hàm số

Vì begin mathsize 16px style 2 over 3 not an element of straight integer numbers end style nên điều kiện xác định của hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 x minus x squared close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent end stylelà begin mathsize 16px style 2 x minus x squared greater than 0 end style begin mathsize 16px style left right double arrow 0 less than x less than 2 end style

Vậy tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style D equals left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis end style

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG