Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses negative x squared plus 6 x minus 8 close parentheses to the power of square root of 2 end exponent là
 

  1. D equals open parentheses 2 semicolon 4 close parentheses

  2. open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses

  3. open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses

  4. D equals straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi: . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số xác định khi và chỉ khi: negative x squared plus 6 x minus 8 greater than 0 left right double arrow 2 less than x less than 4 .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals open parentheses 2 semicolon 4 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG