Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 1 third end subscript open parentheses 4 minus 2 x close parentheses end style là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket end style

  4. begin mathsize 18px style left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG