Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses 2 x minus x squared close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 0 semicolon 2 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals open parentheses 2 x minus x squared close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent end style xác định khi và chỉ khi begin mathsize 18px style 2 x minus x squared greater than 0 left right double arrow 0 less than x less than 2 end style

1

Câu hỏi tương tự

Đơn giản biểu thức a . ( 4 a ​ − 4 b ​ ) ( a ​ − b ​ ) ​ − 4 a ​ + 4 b ​ a ​ + 4 ab ​ ​ b . N = 3 a ​ − 3 b ​ a − b ​ − 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ c . E = [ 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ − 3 ab ​ ] d . F = a 4 3...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG