Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = 2 − ln e x ​ là:

Tập xác định của hàm số là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức 2 − ln e x ​ có nghĩa khi và chi khi 2 − ln e x ≥ 0 ⇔ 2 − ( ln e + ln x ) ≥ 0 ⇔ 1 − ln x ≥ 0 ⇔ ln x ≤ 1 ⇔ 0 < x ≤ e . Vậy ( 0 ; e ] là tập xác định của hàm số y = 2 − ln e x ​ .

Biểu thức có nghĩa khi và chi khi
.
Vậy là tập xác định của hàm số .

33

Câu hỏi tương tự

Khoảnglõmcủa đồ thị hàm số y = 5 + 3 x 2 − 2 x 4 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG