Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals log subscript 2 open parentheses x squared minus 7 x plus 10 close parentheses là :
 

  1. open parentheses 2 semicolon 5 close parentheses

  2. open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket union left square bracket 5 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open square brackets 2 semicolon 5 close square brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là .

Hàm số xác định left right double arrow x squared minus 7 x plus 10 greater than 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x greater than 5 end cell row cell x less than 2 end cell end table close .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D equals open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG