Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals x to the power of square root of 3 end exponent là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Vì 3 ​ không nguyên nên tập xác định của hàm số là D = ( 0 ; + ∞ )

Chọn D

Vì  không nguyên nên tập xác định của hàm số là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 4 x − 3 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG