Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals log subscript 3 open parentheses 3 minus 2 x close parentheses
 

  1. straight real numbers

  2. open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon 3 over 2 close parentheses

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 3 over 2 right square bracket

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là : . Vậy tập xác định của hàm số: .

Điều kiện xác định của hàm số y equals log subscript 3 open parentheses 3 minus 2 x close parentheses  là : 3 minus 2 x greater than 0 left right double arrow x less than 3 over 2 .

Vậy tập xác định của hàm số: D equals open parentheses negative infinity semicolon 3 over 2 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG