Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses negative 2 x squared minus x plus 3 close parentheses to the power of 2 e minus 1 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets negative 3 over 2 semicolon 1 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon fraction numerator negative 3 over denominator 2 end fraction close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative 3 over 2 semicolon 1 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG