Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of 3 over 5 end exponent plus open parentheses x minus 3 close parentheses to the power of negative 2 end exponent
 

  1. D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets

  2. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets

  3. D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets

  4. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi : Vậy tập xác định .

Hàm số xác định khi và chỉ khi  :

Vậy tập xác định D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 3 close curly brackets .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG