Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals log open parentheses 4 x squared minus 9 close parentheses
 

  1. D equals open parentheses negative 3 over 2 semicolon 3 over 2 close parentheses

  2. left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 over 2 right square bracket union left square bracket 3 over 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. open parentheses negative infinity semicolon minus 3 over 2 close parentheses union open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open square brackets negative 3 over 2 semicolon 3 over 2 close square brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK: .

ĐK: 4 x squared minus 9 greater than 0 left right double arrow x element of open parentheses negative infinity semicolon minus 3 over 2 close parentheses union open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG