Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2021 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

Tập xác định  của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x 2 − 2 x − 3 > 0 ⇔ [ x < − 1 x > 3 ​ Vậy D = ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 3 ; + ∞ ) Chọn đáp án A

Điều kiện 

Vậy 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG