Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses x minus 1 close parentheses to the power of negative 4 end exponent là
 

  1. left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. straight real numbers

  3. left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: .

Điều kiện xác định: x minus 1 not equal to 0 left right double arrow x not equal to 1 .

1

Câu hỏi tương tự

là một nguyên hàm của . Nếu thì bằng: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG