Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses negative x squared plus 3 x plus 4 close parentheses to the power of 1 third end exponent plus square root of 2 minus x end root
 

  1. left parenthesis negative 1 semicolon 2 right square bracket

  2. left parenthesis negative 1 semicolon 2 right parenthesis

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket

  4. open square brackets negative 1 semicolon 2 close square brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số là

Hàm số xác định khi

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative x squared plus 3 x plus 4 greater than 0 end cell row cell 2 minus x greater or equal than 0 end cell end table close left right double arrowopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative 1 less than x less than 4 end cell row cell x less or equal than 2 end cell end table close left right double arrownegative 1 less than x less or equal than 2 .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals left parenthesis negative 1 semicolon 2 right square bracket

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG