Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số  begin mathsize 16px style y space equals space log subscript 1 fifth space end subscript fraction numerator 3 x space plus space 2 over denominator 1 space minus space x end fraction end style 

  1. open parentheses fraction numerator negative 2 over denominator 3 end fraction semicolon 1 close parentheses

  2. open parentheses 2 over 3 semicolon 1 close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon fraction numerator negative 2 over denominator 3 end fraction close parentheses space union space left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses negative infinity semicolon 2 over 3 close parentheses space union space left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0 , b > 0 thỏa mãn Giá trị của a + 2 b bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG