Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis to the power of negative 2 end exponent
 

  1. open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses

  2. straight real numbers backslash open curly brackets 1 half close curly brackets

  3. left square bracket 1 half semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa với số mũ nguyên âm nên điều kiện là Vậy tập xác định là .

Hàm số lũy thừa với số mũ nguyên âm nên điều kiện là 2 x minus 1 not equal to 0 left right double arrow x not equal to 1 half

Vậy tập xác định là straight real numbers backslash open curly brackets 1 half close curly brackets .

1

Câu hỏi tương tự

Họ các nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG