Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis to the power of negative 3 end exponent
 

  1. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses

  2. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. straight real numbers set minus open curly brackets plus-or-minus 1 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là : Vậy tập xác định của hàm số là

Điều kiện xác định của hàm số y equals left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis to the power of negative 3 end exponent là : x squared minus 1 not equal to 0 left right double arrow x not equal to plus-or-minus 1

Vậy tập xác định của hàm số là straight real numbers set minus open curly brackets plus-or-minus 1 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Phát biểu nào sau đây đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG