Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình 5 x + 2 ≥ ( 25 1 ​ ) − x là

Tập nghiệm S của bất phương trình  là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có: 5 x + 2 ≥ ( 25 1 ​ ) − x ⇔ 5 x + 2 ≥ 5 2 x ⇔ x + 2 ≥ 2 x ⇔ x ≤ 2 Vậy tập nghiệm S = ( − ∞ ; 2 ]

Chọn A.

Ta có: 

Vậy tập nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1 , x = 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG