Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình min { lo g 2020 ​ ( x ) ; lo g 2020 1 ​ ​ ( x ) } ≥ 1 là

Tập nghiệm S của bất phương trình  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình suy ra { lo g 2020 ​ ( x ) ≥ 1 lo g 2020 1 ​ ​ ( x ) ≥ 1 ​ ⇔ { x ≥ 2020 0 < x ≤ 2020 1 ​ ​ Điều này là vô lý, vậy bất phương trình vô nghiệm Chọn đáp án C

Bất phương trình suy ra

Điều này là vô lý, vậy bất phương trình vô nghiệm

Chọn đáp án C
 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + c x + d , a  = 0 có ( − ∞ ; 0 ) min ​ f ( x ) = f ( − 2 ) .Giá trị lớn nhất của hàm y = f(x) trên đoạn [1; 3] bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG