Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình lo g 0 , 2 ​ ( x − 1 ) < lo g 0 , 2 ​ ( 3 − x )

Tập nghiệm S của bất phương trình 

  1. S = ( - ; 3 )

  2. S = ( 2 ; 3)

  3. S = ( 2 ; +)

  4. S = ( 1 ; 2 )

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B

Lời giải 

Đáp án B

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìmtập nghiệm S của bất phương trình lo g 2 ​ ( 1 − 2 x ) ≤ 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG