Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình x 2 − 3 x − 10 − 2 x 2 + 7 x + 7 ​ ≤ − 1 là

Tập nghiệm S của bất phương trình  là

  1. Hai khoảng.

  2. Một khoảng và một đoạn.

  3. Hai khoảng và một đoạn.

  4. Ba khoảng.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Điều kiện: x 2 − 3 x − 10  = 0 ⇔ ( x + 2 ) ( x − 5 )  = 0 ⇔ { x  = − 2 x  = 5 ​ . Bất phương trình x 2 − 3 x − 10 − 2 x 2 + 7 x + 7 ​ ≤ − 1 ⇔ x 2 − 3 x − 10 − 2 x 2 + 7 x + 7 ​ + 1 ≤ 0 ⇔ x 2 − 3 x − 10 − x 2 + 4 x − 3 ​ ≤ 0 ( ∗ ) Bảng xét dấu Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình ( ∗ ) ⇔ x ∈ ( − ∞ ; − 2 ) ∪ [ 1 ; 3 ] ∪ ( 5 ; + ∞ ) .

Chọn C

Điều kiện: .

Bất phương trình

Bảng xét dấu

Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình .

1

Câu hỏi tương tự

Biết tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 3 x − 4 ≤ 0 là [ a ; b ] . Tính giá trị S = 2 a + b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG