Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình là:

Tập nghiệm S của bất phương trình 3 to the power of x less than e to the power of x  là:
 

  1. S equals left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. S equals straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  3. S equals left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis

  4. S equals straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của m thì bất phương trình : lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) > 0 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1và x=2.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG