Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình 2 1 − 3 x ≥ 16 là:

Tập nghiệm S của bất phương trình  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: 2 1 − 3 x ≥ 16 ⇔ 2 1 − 3 x ≥ 2 4 ⇔ 1 − 3 x ≥ 4 ⇔ x ≤ − 1

Chọn C

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của a thì hàm số y = ax + x 3 đồng biến trên R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG