Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình: là

Tập nghiệm S của bất phương trình :  

begin mathsize 16px style open parentheses tan straight pi over 7 close parentheses to the power of x squared minus x minus 9 end exponent less or equal than open parentheses tan straight pi over 7 close parentheses to the power of x minus 1 end exponent end style  

  1. S space equals space open square brackets negative 2 square root of 2 semicolon 2 square root of 2 close square brackets

  2. S space equals space left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 square root of 2 right square bracket space union space left square bracket 2 square root of 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. open square brackets negative 2 semicolon 4 close square brackets

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket space union space left square bracket 4 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là :

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là :

 begin mathsize 16px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket space union space left square bracket 4 semicolon plus infinity right parenthesis end style

1

Câu hỏi tương tự

Tìm những giá trị a>1 để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn điều kiện 0 < x ≤ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG