Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình ( z 2 + 9 ) ( z 2 − z + 1 ) = 0 là:

Tập nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình  là:

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( z 2 + 9 ) ( z 2 − z + 1 ) = 0 ⇔ { z 2 + 9 = 0 z 2 − z + 1 = 0 ​ ⇔ { z = ± 3 i z = 2 1 ​ ± 2 3 ​ ​ i ​ Chọn C.

Ta có: 

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 2 ​ − x trên đoạn [0 ; 2].

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG