Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình là:

Tập nghiệm của phương trình x squared minus 7 x plus 6 equals 0 là:

  1. S equals open curly brackets negative 2 semicolon space 3 close curly brackets

  2. S equals open curly brackets negative 1 semicolon space 5 close curly brackets

  3. S equals open curly brackets 1 semicolon space 6 close curly brackets

  4. S equals empty set

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Gía trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ? A. -3 B. 3 C. 4 D. -5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG