Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm củaphương trình lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 16 ​ x = 7 là:

Tập nghiệm của phương trình  là:

  1. {16}

  2. {}

  3. {4}

  4. {}

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 16 ​ x = 7 ⇔ lo g 2 ​ x + 2 1 ​ lo g 2 ​ x + 4 1 ​ lo g 2 ​ x = 7 ⇔ 4 7 ​ lo g 2 ​ x = 7 ⇔ lo g 2 ​ x = 4 ⇔ x = 2 4 ⇔ x = 16 Chọn A.

Ta có:

 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG