Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x + 9 ) = 2 là:

Tập nghiệm của phương trình  là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Giải phương trình logarit: lo g a ​ f ( x ) = b ⇔ { 0 < a  = 1 f ( x ) = a b ​ Cách giải: lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x + 9 ) = 2 ⇔ x 2 − 4 x + 9 = 3 2 ⇔ x 2 − 4 x = 0 ⇔ [ x = 4 x = 0 ​ Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 0 ; 4 }

Đáp án A

Phương pháp:
Giải phương trình logarit: 
Cách giải:

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG