Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình 5 x − 1 = 625 là

Tập nghiệm của phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 5 x − 1 = 625 ⇔ 5 x − 1 = 5 4 ⇔ x − 1 = 4 ⇔ x = 5 Tập nghiệm của phương trình 5 x − 1 = 625 là { 5 }

Chọn D

Ta có 

Tập nghiệm của phương trình  là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG