Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình 5 x − 1 = 625 là

Tập nghiệm của phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 5 x − 1 = 625 ⇔ 5 x − 1 = 5 4 ⇔ x − 1 = 4 ⇔ x = 5 Tập nghiệm của phương trình 5 x − 1 = 625 là { 5 }

Chọn D

Ta có 

Tập nghiệm của phương trình  là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ∣ ∣ ​ x 3 − 3 x 2 + m ∣ ∣ ​ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập S là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG