Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình là

Tập nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style left parenthesis 0.125 right parenthesis to the power of x squared end exponent greater than open parentheses fraction numerator 1 over denominator 8 end fraction close parentheses to the power of 5 x minus 6 end exponent end style là

  1. begin mathsize 16px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis union left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  2. begin mathsize 16px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis end style

  3. begin mathsize 16px style left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis end style

  4. begin mathsize 16px style left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là begin mathsize 16px style S equals left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis end style.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG