Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình 2 x 2 − 1 = 4 là

Tập nghiệm của phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 x 2 − 1 = 4 ⇔ 2 x 2 − 1 = 2 2 ⇔ x 2 − 1 = 2 ⇔ x 2 = 3 ⇔ x = ± 3 ​ Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: S = { − 3 ​ ; 3 ​ }

Ta có 

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: 

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực a và b thỏa mãn 2 a . 4 b = 8 .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG