Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình 12.9 x - 35.6 x + 18.4 x = 0 là:

Tập nghiệm của phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0 là:
 

  1. {1;2}

  2. {-1;-2}

  3. {1;-2}

  4. {-1;2}

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG