Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình cos x − 1 sin x ​ = 0là:

 Tập nghiệm của phương trình = 0là:

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: cosx-1  = 0 ⇔ x  = k 2 π , k ∈ Z Khi đó: cos x − 1 sin x ​ ⇔ sinx = 0 ⇔ x = kπ , k ∈ Z Kết hợp với điều kiện ⇒ π + k 2 π , k ∈ Z .

Điều kiện: cosx-10
Khi đó: sinx = 0
Kết hợp với điều kiện.

2

Câu hỏi tương tự

Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai của một hàm số lượng giác?

734

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG