Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của hệ phương trình là

Tập nghiệm của hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y minus z equals 1 space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell x plus z minus y equals 3 space left parenthesis 2 right parenthesis end cell row cell y plus z minus x equals 5 space left parenthesis 3 right parenthesis end cell end table close là

  1. S equals open curly brackets 1 semicolon space 3 semicolon space 4 close curly brackets

  2. S equals open curly brackets 2 semicolon space 5 semicolon space 6 close curly brackets

  3. S equals open curly brackets 2 semicolon space 3 semicolon space 4 close curly brackets

  4. S equals empty set

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: Nghiệm của hệ phương trình (II) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG