Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của hệ bất phương trình có dạng S = ( a ; b ) .Khi đó tổng a + b bằng?

Tập nghiệm của hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 5 x minus 2 less than 4 x plus 5 end cell row cell x squared less than left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared end cell end table close có dạng . Khi đó tổng  bằng?

  1. -1

  2. 6

  3. 8

  4. 7

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = ( − 1 ; 7 ) . Suy ra a + b = 6

Chọn B

Ta có: open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 5 x minus 2 less than 4 x plus 5 end cell row cell x squared less than left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 5 x minus 2 less than 4 x plus 5 end cell row cell x squared less than x squared plus 4 x plus 4 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x less than 7 end cell row cell x greater than negative 1 end cell end table close close close

Vậy tập nghiệm của phương trình là: .

Suy ra 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam thức . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG